ANUNŢ

Privind  organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii de Administrare Active Feroviare SAAF S.A.

 

 

Ministerul Transporturilor , în calitate de autoritate publică tutelară a Societăţii de Administrare Active Feroviare SAAF S.A., prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru posturile de membru în Consiliul de Administraţie,

Anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru 5 posturi de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii de Administrare Active Feroviare SAAF S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

Reguli generale ale procesului de recrutare şi selecţie.

§  Procesul de recrutare şi selecţie se face cu respectarea OUG 109/2011. Orice modificări legislative apărute în cursul procesului vor fi luate în considerare.

§  Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minimum 5 ani.

§  Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membrii din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Ministerului Transporturilor ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

§  Candidaţii să nu facă parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale regiilor autonome sau ale societăţilor comerciale.

 

ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:

 

1.    Selecţia dosarelor de înscriere

2.    Interviul candidaţilor selectaţi

 

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE:

 

Condiţii generale:

 

a. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b. cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);

c. capacitate deplină de exerciţiu;

d. să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

e. să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţii specifice:

 

§  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

§  experienţă în administrarea/ managementul unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii comerciale, în cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit;

§  cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei corporative a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi OUG nr. 109/2011)

§  Cunoaşterea actului normativ privind organizarea şi funcţionarea societăţii comerciale unde candidatul şi-a depus candidatura.

 

Criterii de selecţie:

 

§  Îndeplinirea criteriilor generale şi specifice şi a celor cerute prin OUG nr. 109/2011

§  Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale unde candidatul şi-a depus candidatura.

§  Experienţă în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative

§  Cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă;

§  Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:

a.    capacitate de analiză şi sinteză

b.   abilităţi de comunicare (scris şi vorbit)

c.    orientare  către rezultate

d.   capacitate de luare a deciziei

§  Experienţa managerială (vechime într-o funcţie de conducere/administrare, prestigiul companiei angajatoare, nivelul ierarhic ocupat)

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

 

1. CV în format Europass;

2. Cazier judiciar;

3. Copii legalizate după acte de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor;

4. Copie act identitate;

5. Copie carnet de muncă/documente doveditoare;

6. Dovada numirii în calitate de administrator/manager;

7. Copie a Bilanţului (certificat de DGFP competent) referitor la exerciţiul financiar cu profit în care agentul a fost administrat/ manageriat de către candidat sau alte acte doveditoare în acest sens;

8. Declaratie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una  din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

9. Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă are sau nu statutul de “independent” în sensul art. 1382 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

10. Dovada locului de muncă actual, sau, după caz, declaraţie pe proprie răspundere că nu are calitatea de salariat.

 

Candidaturile:

 

Candidaturile si documentele solicitate se vor depune în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, la Registratura Ministerului Transporturilor, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii.

Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Administrare Active Feroviare SAAF S.A.”, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

 

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica pe site-ul societăţii comerciale pentru care a candidat.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate pe site-ul societăţii comerciale pentru care au candidat.

Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție.